Инструментот за претпристапна помош за периодот 2014-2020 (ИПА II) е наменет за поддршка на: Албанија, Босна и Херцеговина, Исланд,...